Algemene voorwaarden

Young Ambitious Professionals

Young Ambitious Professionals, hierna te noemen YAP
Gevestigd te Culemborg
KvK nummer: 30274364
Versie: 2.0

Artikel 1 Definities

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en opdrachten aan YAP.
 2. Afwijkende bedingen en/of eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts geldig indien en voorzover deze schriftelijk en uitdrukkelijk door YAP zijn aanvaard. Een dergelijke aanvaarding mag niet worden afgeleid uit het feit dat YAP de mededeling van de opdrachtgever onweersproken laat dat deze de algemene voorwaarden van YAP niet aanvaardt en/of andere algemene voorwaarden toepasselijk verklaart.

Artikel 3 Totstandkoming/beëindiging van de opdracht

 1. Alle door YAP verstrekte offertes en daarin vermelde prijzen en condities zijn geheel vrijblijvend, tenzij YAP, met vermelding van een termijn voor aanvaarding, een bindend aanbod heeft gedaan. Mondelinge toezeggingen verbinden YAP slechts nadat zij deze schriftelijk heeft bevestigd.
 2. Opdrachten en wijzigingen daarvan komen tot stand op het moment dat YAP deze schriftelijk heeft geaccepteerd door middel van het sturen van een opdrachtbevestiging dan wel op het moment dat YAP feitelijk begint met de uitvoering. YAP is in geen geval gehouden een aanvang te nemen met het uitvoeren van de opdracht, alvorens de opdrachtgever de opdrachtbevestiging voor akkoord ondertekend aan YAP heeft geretourneerd.
 3. Een werving en selectieopdracht eindigt op het moment dat de opdrachtgever een voorgestelde kandidaat accepteert dan wel indien YAP binnen 6 weken na het verstrekken van de opdracht geen geschikte kandidaat voor de opdrachtgever heeft gevonden.

Artikel 4 Uitvoering van de opdracht

 1. YAP zal de betreffende vacature van de opdrachtgever in de vorm van een functiebeschrijving schriftelijk in de opdrachtbevestiging vastleggen. Hierin wordt bij voorkeur en voor zover mogelijk in ieder geval opgenomen: de inhoud van de functie en het gewenste profiel van de gezochte kandidaat op basis van kennis en vaardigheden..
 2. YAP zal zich ervoor inspannen op basis van de functiebeschrijving als bedoeld in het eerste lid van dit artikel, één of meer kandidaten voor te dragen.
 3. YAP staat in voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht. Door aanvaarding van de opdracht neemt YAP een inspanningsverplichting op zich. Voordrachten van kandidaten komen tot stand naar beste inzicht en conform de normen van goed vakmanschap.
 4. Opdrachtgever is na aanbieding vrij de betreffende kandidaten al dan niet aan te stellen en is zelf verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze van een kandidaat.
 5. Indien partijen afspraken maken over de tijd waarbinnen een opdracht zal zijn voltooid, dienen deze afspraken beschouwd te worden als indicatief. YAP aanvaardt te dezer zake geen enkele aansprakelijkheid.
 6. YAP is niet verantwoordelijk voor informatie en gegevens die door de opdrachtgever in het kader van de opdracht worden verstrekt en YAP gaat ervan uit dat de verstrekte informatie en gegevens juist zijn.
 7. YAP gaat ervan uit dat informatie en gegevens die de kandidaat over zichzelf heeft verstrekt of die van referenten over de kandidaat is verkregen, juist zijn.

Artikel 5.1 Bemiddelingsfee en kosten

 1. Indien de opdrachtgever een kandidaat accepteert - ongeacht in welke functie en op welke wijze- is de opdrachtgever de bemiddelingsfee, dan wel het flextarief, zoals overeengekomen in de mantelovereenkomst, aan YAP verschuldigd. De opdrachtgever is deze kosten ook aan YAP verschuldigd indien de acceptatie van de kandidaat niet resulteert in een arbeidsovereenkomst tussen de kandidaat en de opdrachtgever.
 2. Indien opdrachtgever en/of een aan haar gelieerde onderneming gedurende twaalf maanden na het eindigen van de opdracht met een bij opdrachtgever door YAP geïntroduceerde niet geaccepteerde kandidaat rechtstreeks voor zich, dan wel door middel van en/of voor derden een arbeidsverhouding of samenwerking van welke aard dan ook aangaat dan wel een aanbod daartoe doet, leidt dit tot het onmiddellijk verschuldigd worden door opdrachtgever aan YAP van een tarief van 25% van het voor de functie van de kandidaat bij een voltijds dienstverband geldende jaarsalaris inclusief vakantiebijslag. Indien bij YAP geen salaris bekend is, zal YAP een arbeidsmarkt-conform jaarsalaris vaststellen op basis van het bij YAP bekende functieprofiel en de arbeidsmarkt. Dit laat onverlet het recht van YAP om volledige schadevergoeding te vorderen.
 3. Indien YAP stelt dat de opdrachtgever een kandidaat een aanstelling heeft aangeboden, dan wel dat de opdrachtgever een arbeidsovereenkomst met de aangeboden kandidaat heeft gesloten en dit wordt door de opdrachtgever betwist, dan is de opdrachtgever gehouden daarvan tegenbewijs te leveren, bij gebreke waarvan hij, conform het bepaalde in lid 2, 25% van het jaarsalaris inclusief vakantiebijslag aan YAP verschuldigd is. Dit laat onverlet het recht van YAP om volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 5.2 Stagemanager: Melding dienstverband en boetebeding

 1. De opdrachtgever verplicht zich binnen zeven kalenderdagen na het aangaan, ongeacht de ingangsdatum, van een samenwerking/dienstverband met de kandidaat melding te doen van deze samenwerking/dit dienstverband.
 2. De melding bestaat uit:
  • Datum ingang samenwerking/dienstverband
  • Voorletter(s), naam, adres en geboortedatum van werkzoekende
  • Factuurgegevens opdrachtgever
 3. Indien de opdrachtgever het in lid 1 en 2 bepaalde overtreedt en/of niet nakomt, verbeurt hij aan opdrachtnemer een direct opeisbare boete ten bedrage van € 10.000,00 voor iedere overtreding. De boete zal verschuldigd zijn door het enkele feit der overtreding of niet nakoming, maar laat onverminderd het recht van opdrachtnemer om nakoming van de overeenkomst te verlangen en laat onverminderd het van opdrachtnemer tot het vorderen van volledige schadevergoeding. De boete is rechtstreeks aan opdrachtgever en strekt deze tot voordeel.

  De overige in deze voorwaarden opgenomen disclaimers en aansprakelijkheidsbepalingen alsmede de overige bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden gelden eveneens onverminderd voor een actieve zoekopdracht.

Artikel 6 Betalingen

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum door overmaking van het bedrag op de op de factuur vermelde rekening van YAP.
 2. De opdrachtgever betaalt alle facturen zonder aftrek en schuldvergelijking, zonder opschorting wegens vermeende of daadwerkelijke toerekenbare tekortkoming en zonder dat opdrachtgever zijn betalingsverplichting door beslag onder zichzelf of anderszins mag blokkeren.
 3. Indien de opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaalt, treedt van rechtswege verzuim in met ingang van de vervaldatum, zonder dat YAP tot enige ingebrekestelling of sommatie verplicht is. In zodanig geval is de opdrachtgever over het verschuldigd gebleven bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand vanaf de vervaldag tot aan de dag van betaling.
 4. Indien YAP invorderingsmaatregelen treft tegen de opdrachtgever die in verzuim is, komen de buitengerechtelijke kosten, vallende op die invordering -zijnde 15% van het openstaande saldo met een minimum van € 350,00- ten laste van de opdrachtgever.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

 1. YAP kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor schade en/of verliezen – waaronder begrepen gevolgschade – als gevolg van handelen en/of nalaten van een door YAP geïntroduceerde kandidaat met wie de opdrachtgever rechtstreeks voor zich en/of middels derden dan wel voor derden, (mede) als gevolg van de opdrachtuitvoering door YAP, een arbeidsverhouding van welke aard dan ook is aangegaan.

Artikel 8 Toepasselijk recht

 1. Deze voorwaarden en alle offertes en opdrachten waarop zij betrekking hebben, zijn onderworpen aan Nederlands recht.
 2. Alle geschillen voortvloeiend of samenhangend met de rechtsverhouding tussen YAP en de opdrachtgever kunnen uitsluitend ter beslechting worden onderworpen aan de bevoegde rechter te Utrecht.